Zasady prywatności danych

Doceniając zainteresowanie klientów naszą spółką, chcemy aby czuli się bezpiecznie w kontekście ochrony ich danych osobowych podczas odwiedzania naszej witryny. W szczególności przestrzegamy nowych wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) – „RODO”.

Berlin Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o. jest administratorem Pani/Pana („Użytkownik”, „Użytkownicy”) danych w odniesieniu do przetwarzania danych klientów w witrynie http://www.quixxgp.pl/ (dalej: „witryna”). Z administratorem można się skontaktować pod adresem ul. Słonimskiego 4, 00-204 Warszawa. Więcej informacji o administratorze danych znajduje się w nocie prawnej pod adresem http://www.quixxgp.pl/kontakt/. Z naszym inspektorem ochrony danych Julią Wernicke można skontaktować się pod adresem: A. Menarini Research & Business Service GmbH, Datenschutzbeauftragter, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin lub wysłać e-mail na adres: jwersnicke@berlin-chemie.com.Łącznikiem ds. ochrony prywatności jest Przemysław Szyperski, email: dpo.poland@berlin-chemie.com

Do kwestii ochrony danych osobowych podchodzimy bardzo poważnie. Dane osobowe to dane dotyczące identyfikowalnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail. Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, zbieramy dane osobowe i przetwarzamy je zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Danych tych nie publikujemy ani nie przekazujemy osobom trzecim bez stosownej podstawy prawnej.

Dane użytkownika przechowujemy przez okres niezbędny do działania witryny i powiązanych z nią usług bądź przez okres, przez który zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani je przechowywać.

W niniejszych zasadach prywatności danych chcemy poinformować Użytkowników o danych zbieranych podczas odwiedzin w witrynie i sposobach ich wykorzystania.

Niniejsza strona internetowa nie jest przeznaczona dla osób małoletnich poniżej 16 roku życia.

Dane przetwarzane podczas odwiedzania witryny

Gdy witryna jest wykorzystywana tylko do celów informacyjnych, tzn. gdy użytkownik nie rejestruje się ani nie przekazuje w inny sposób swoich danych, przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które do serwera przesyła przeglądarka użytkownika. Gdy użytkownik chce wyświetlić naszą witrynę, zbieramy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia witryny oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa i stabilności (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).

Dane przechowywane są przez okres siedmiu dni, a następnie automatycznie usuwane.

Wykorzystanie plików cookies

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO korzystamy z plików cookie w celu optymalizacji naszej witryny. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe tworzone automatycznie przez przeglądarkę i zapisywane w urządzeniu klienta (laptopie, tablecie, smartfonie) podczas odwiedzin w witrynie. W pliku cookie przechowywane są informacje uzyskane w związku z konkretnym używanym urządzeniem. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy w stanie bezpośrednio zidentyfikować użytkownika. Użycie plików cookie ma zwiększyć wygodę korzystania z naszych usług. Na przykład pliki cookie sesji wykorzystujemy do rozpoznania, że użytkownik (osoba korzystająca z tego samego urządzenia) odwiedzał już konkretne strony witryny. Pliki te są usuwane automatycznie po zakończeniu przeglądania witryny.

Dla wygody Użytkowników stosujemy również tymczasowe pliki cookie zapisywane w ich urządzeniach przez konkretnie wskazany okres. Jeśli Użytkownik ponownie odwiedza naszą witrynę, aby korzystać z jej usług, możemy natychmiast rozpoznać, że odwiedzał ją już wcześniej, jakie dane wprowadził oraz jakie ustawienia wybrał, tak aby nie trzeba było ich wprowadzać ponownie.

Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie. Użytkownik może dostosować ustawienia swojej przeglądarki, tak aby nie przechowywać żadnych plików cookie w urządzeniu bądź wyświetlać informację przed zapisaniem nowego pliku cookie. Całkowite wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożność korzystania w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji witryny.

Przetwarzanie danych podczas kontaktu

Gdy klient kontaktuje się z nami przez e-mail, zachowujemy przekazane przez niego dane (np. adres e-mail, ewentualnie imię i nazwisko oraz numer telefonu), aby udzielić odpowiedzi na jego pytania.

Google Tag Manager

W witrynie wykorzystywane jest narzędzie Google Tag Manager. Google Tag Manager to rozwiązanie firmy Google Inc. przeznaczone do zarządzania tagami witryny za pośrednictwem interfejsu. Narzędzie Google Tag Manager nie korzysta z plików cookie i nie zbiera danych osobowych. Narzędzie inicjuje inne tagi, które z kolei mogą zbierać dane. Google Tag Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych. Jeśli narzędzie zostało zdezaktywowane na poziomie domeny lub pliku cookie, dezaktywacja obowiązuje dla wszystkich tagów śledzących ustawionych przez Google Tag Manager.

Odbiorcy danych osobowych i przekazywanie danych do krajów trzecich

Zdarzenia niepożądane

Jeśli dowiemy się o potencjalnych przypadkach zdarzeń niepożądanych wywoływanych przez jeden z naszych produktów, jesteśmy prawnie zobowiązani do udokumentowania i udostępnienia odnośnych danych, w tym danych osobowych, organom na całym świecie oraz, jeśli jest to niezbędne dla dodatkowej oceny, skontaktowania się ze zgłaszającymi zdarzenie.

Egzekwowanie uprawnień:Aby egzekwować nasze uprawnienia bądź chronić uprawnienia własne lub osób trzecich, przekazujemy dane posiadaczom tych uprawnień, konsultantom i organom.

Zewnętrzni usługodawcy przetwarzający dane: Przy świadczeniu usług Użytkownikowi korzystamy z usługodawców zewnętrznych. Usługodawcy ci przetwarzają dane użytkownika w naszym imieniu, zgodnie z naszymi poleceniami i pod naszym nadzorem, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszych zasadach prywatności. Usługodawcy mogą mieć również siedzibę poza EU (np. usługa „GSuite” świadczona przez Google Ireland). Podejmiemy wszystkie zasadne kroki, aby zapewnić, że dane przekazywane przez użytkownika są odpowiednio chronione zgodnie z wymaganiami unijnych przepisów o ochronie danych. Jeśli dane użytkownika przekazywane są do krajów poza EOG, zapewnimy odpowiedni poziom ochrony danych poprzez odpowiednie gwarancje, np. tak zwane standardowe klauzule ochrony danych ustalone przez Komisję Europejską, decyzja o odpowiednim poziomie ochrony lub tak zwana Tarcza Prywatności EU-USA.

Administrator może przekazać dane osobowe Użytkownika w celach określonych powyżej wyłącznie ograniczonej liczbie pracowników Administratora oraz spółek powiązanych którzy będą mieli potrzebę takiego dostępu. Następujące spółki stanowią spółki powiązane, do których transfer wspomnianych danych osobowych może mieć miejsce: […]. Nadto dane te mogą zostać przekazane podmiotom wymienionym powyżej.

Ponadto Administrator może przekazać dane osobowe Użytkownika w celach określonych powyżej organom nadzorującym, organy władzy i innym osobom trzecim, ponieważ jest to niezbędne dla realizacji celów, które zostały opisane powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Z tej przyczyny Administrator może przekazywać dane osobowe Użytkownika organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom), ubezpieczycielom lub podmiotom udzielającym świadczeń.

O ile jest to niezbędne dla celów, które zostały opisane powyżej, dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione podmiotowi (podmiotom), powiązanym lub nie, w celu przetwarzania danych osobowych Użytkownika zgodnie z odpowiednimi swoimi procedurami („Przetwarzający dane“). Przetwarzający dane mogą być uprawnieni do wykonywania procedur związanych z obsługą systemu informatycznego i innych działań. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych przez nie umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe Użytkownika oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Administratora.

Bezpieczeństwo danych

Stosujemy środki organizacyjne i techniczne chroniące dane osobowe użytkownika przed niewłaściwym wykorzystaniem, utratą, zniszczeniem lub dostępem przez osoby nieupoważnione. Nasze środki ochrony są zgodne z obecnym stanem wiedzy.

Uprawnienia użytkownika i dane do kontaktu

Uprawnienia ogólne

Użytkownik może zażądać informacji o przechowywanych danych go dotyczących i ma prawo otrzymania przekazanych przez siebie danych w zwyczajowo stosowanym formacie, czytelnym maszynowo. Dodatkowo w uzasadnionych wypadkach użytkownik może również zażądać usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania jego danych. Jeśli dane osobowe użytkownika zostały przekazane do kraju poza UE, który nie zapewnia odpowiedniej ochrony, użytkownik ma prawo zażądać egzemplarza umowy lub innej gwarancji określającej odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

Wycofanie zgody

Jeśli Użytkownik udzielił nam zgody na przetwarzanie danych osobowych w kontekście korzystania z naszej witryny i powiązanych z nią usług, Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Dane kontaktowe

Aby wykonać powyższe uprawnienia, prosimy kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem podanym powyżej.

Dodatkowo użytkownik może również kontaktować się z organem ochrony danych właściwym w stosunku do nas, tj. Prezesem Urzędu Ochrony danych Osobowych:.

Data oświadczenie o ochronie danych: 21.08.2018

Oprócz praw wymienionych powyżej, przysługują Użytkownikowi następujące prawa w odniesieniu do jego danych osobowych:

i. prawo żądania dostępu do danych osobowych, tj uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Użytkownika, a jeśli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich. Dostęp do informacji oznacza między innymi uzyskanie informacji – o celach przetwarzania, kategoriach odnośnych danych osobowych, oraz o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione. Jednakże, prawo dostępu może zostać ograniczone z uwagi na uzasadniony interes osób trzecich. Administrator dostarczy Użytkownikowi na żądanie kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, które Użytkownika dotyczą. Za wszelkie kolejne kopie, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych;

ii. prawo do sprostowania danych, które obejmuje również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych z uwzględnieniem celów przetwarzania;

iii. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli żądania usunięcia dotyczących danych osobowych Użytkownika, jeśli zachodzą okoliczności przewidziane prawem;

iv. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika w sytuacjach określonych przez RODO w celach innych niż przechowywanie jedynie po uzyskaniu zgody;

v. prawo do przenoszenia danych: pod pewnymi warunkami Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe oraz przesłać te dane innemu podmiotowi bez przeszkód ze strony Administratora;

vi. prawo do sprzeciwu: w pewnych okolicznościach Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, a na Administratorze ciążyć może obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) – „RODO” niniejszym oświadczamy, co następuje:

1. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

i. korzystania z witryny;

ii. korzystania z wtyczek wymienionych w niniejszej informacji;

iii. przekazywania informacji o działaniach niepożądanych produktów sprzedawanych przez Administratora, oraz

iv. ________.

Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych Użytkownika w celach niezgodnych z celami opisanymi powyżej, o ile ich przetwarzanie nie będzie wymagane przez prawo lub o ile Administrator nie zostanie przez Użytkownika upoważniony do ich przetwarzania. Jak wspomniano w niniejszym dokumencie przetwarzanie danych Użytkownika będzie się odbywało na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

2. Przetwarzanie danych w powyżej określonych celach jest realizowane w uzasadnionym interesie Administratora, którym jest prowadzenie witryny umożliwiającej kontakt z klientami, w tym kontakt z pacjentami.

3. W przypadku przekazywania danych Użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy, Administrator zapewni wszelkie środki ich zabezpieczenia. W takiej sytuacji Administrator zapewni odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników, o których mowa w art. 32 RODO, a także umożliwi uzyskanie kopii tych danych.

4. Dane Użytkownika będą przetwarzane tak długo, jak cele wymienione powyżej pozostaną aktualne. Administrator jest zobowiązany nie przetwarzać danych osobowych Użytkownika przez okres dłuższy, niż jest to wymagane tymi celami.

5. Podanie przez Użytkownika jego danych osobowych jest dobrowolne. Ich niepodanie będzie skutkowało jednak niemożnością korzystania z witryny internetowej opisanej w niniejszym dokumencie, z wymienionych w nim wtyczek i innych usług.